Zasady przetwarzania danych osobowych - Partnerzy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Logicaltrust Sp. z o.o. Sp. k. - al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51-411 Wrocław,
2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych - ado@logicaltrust.net,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) zawarcie i wykonanie Umowy z Partnerem
- jeżeli jesteś Partnerem to podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO
- jeżeli jesteś pracownikiem Partnera lub osobą realizującą jego bezpośrednie zlecenie, to podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit. f RODO, czyli prawnie usprawiedliwiony cel Twojego pracodawcy/zleceniodawcy oraz LogicalTrust polegający na wykonywaniu zawartej umowy przez jej strony.
b) wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO), w szczególności realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości i podatkowych,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szczególności w zakresie realizacji marketingu usług własnych, rozpatrywania reklamacji, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do dnia rozwiązania Umowy lub dłużej, tj. do dnia upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy z Partnerem

Zapraszamy do kontaktu

poprzez formularz:

LogicalTrust sp. z o.o.
sp. komandytowa

al. Aleksandra Brücknera 25-43
51-411 Wrocław

NIP: 8952177980
KRS: 0000713515