Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych | Zasady przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informuję, że:
Administrator danych: Pani/Pana danych osobowych jest Logicaltrust sp. z o.o., sp. k., z siedzibą przy ul. Aleksandra Brücknera, 25-43, 51-411 Wrocław, NIP: 8952177980, REGON: 369271084, KRS: 0000713515.
Kontakt z administratorem danych: z administratorem danych można kontaktować się drogą mailową pod adresem e-mail: ado@logicaltrust.net lub w formie tradycyjnej, pisząc na adres siedziby administratora danych.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie; realizacji zamówionego kontaktu; w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, jak i realizacji umowy; nawiązania relacji biznesowych; przedstawienia oferty na żądanie potencjalnego klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO).
Okres przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia Pani/Pana sprawy i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi; do chwili nawiązania współpracy i zawarcia umowy (wówczas dane przetwarzane są jak dane klienta). W przypadku nienawiązania współpracy dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że zaistnieje potrzeba dalszego przechowywania przez czas niezbędny do obrony i ochrony przed roszczeniami. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Zakres przetwarzanych danych: zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.
Odbiorcy danych osobowych: w określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią. Kategorie odbiorców jakim administrator danych może przekazać Pani/Pana dane osobowe to podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa i dostawcy usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. firma hostingowa).
Przekazywanie danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Przysługujące prawa i uprawnienia: posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Informacje dodatkowe: podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do prowadzenia korespondencji może utrudnić realizację i utrzymanie kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

poprzez formularz:

LogicalTrust sp. z o.o.
sp. komandytowa

al. Aleksandra Brücknera 25-43
51-411 Wrocław

NIP: 8952177980
KRS: 0000713515